Etický kodex v podnikání: Řiďte se těmito základními principy

Etická pravidla jsou součástí našeho života, profesního nevyjímaje. I v podnikatelské sféře vládne etický kodex, podle kterého byste se měli řídit. 

Nejen slušné chování

Kromě toho, že by v podnikání mělo být prosazováno a dodržováno etické chování a rozhodování, které bere zřetel na sociální, morální a ekologickou odpovědnost, je třeba dbát i na základy podnikatelské etiky. I když do etiky spadá i slušné chování s obchodními partnery, ale i poctivost k zákazníkům či vhodné zacházení s konkurencí, etická pravidla mají své základy.

Základy etického kodexu

V EU je ustanoven vzorový etický kodex, který je začleňován do směrnic a nařízení. Obsahuje zásady týkající se:

  • ochrany životního prostředí
  • snaha o budování firemní kultury a zlepšování profilu firmy
  • snaha o výrobu ekologicky šetrných výrobků
  • otevřená a upřímná komunikace s veřejností
  • podávání pravdivých informací, nejen o vlivu podnikatelské činnosti na životní prostředí

Přizpůsobení si kodexu

Etický kodex se samozřejmě dotýká morální, společenské a ekologické zodpovědnosti. Každá společnost (v různých zemí) však vychází i z obecně platných principů a společenských norem v dané zemi. Etická pravidla se tak mohou trochu odlišovat. Důležité je však dbát na přizpůsobení si kodexu a jeho dodržování, které svědčí o profilu vaší firmy.